بی‌شکل متراکم و عایق

دیرگدازهای بی شکل (مونولیتیکها) به دسته ای از نسوزها اطلاق می شود که با استفاده از شابلون و قالب، نصب شده و پس از سخت شدن، خشک شدن و گرمایش، به صورت یک لایه دیرگداز یکپارچه (بدون درز) بدست می آیند که به همین دلیل به آنها "مونولیتیک" هم می گویند.

طبق استاندارد ISO 1927 و DIN EN 1402-1، تعریف عمومی مونولیتیکها به صورت زیر است:

"بچها یا آمیزهایی شامل افزودنیها به همراه یک یا چند بایندر که  در ابتدا یا بعدا به صورت یک یا چند مایع افزوده می شود. همچنین این آمیزها، می توانند دارای الیاف فلزی، آلی یا سرامیکی نیز باشند.  

این آمیزها می توانند به صورت متراکم یا عایق باشند. آمیزهای عایق، حاوی تخلخل بالاتر از 45 درصد هستند که بر اساس نمونه های پخته شده  بر طبق شرایط مشخص شده در استاندارد EN-1094-4 تعیین می شوند."

You have been successfully subscribed to our newsletter
Subscribing...