انکرها

سیستم انکرگذاری نقشی بسیار مهم درموفقیت نهایی پوششهای دیرگداز (نسوز) مونولیتیک (یکپارچه) دارد. این پوششها عموما با استفاده از انواع جرمهای آلومینایی ریختنی، پاشیدنی و کوبیدنی حاصل می شود. این پوششهای مونولیتیک بواسطه ضخامت و ضعف در چسبندگی به دیواره فلزی و جهت حفظ وزن و یکپارچگی خود و حفظ ساختار خود درهنگام ترک خوردن و جلوگیری از فروافتادن نیاز به انکرگذاری دارند.

طراحی انکر، جنس انکر، تعداد و نوع چیدهمان تاثیر بسزایی در ط.ل عمر و کارکرد نهایی لایه دیرگداز (نسوز)دارد. تعداد کم انکر موجب فشار زیاد بر پوشش شده و احتمال خراب شدن لایه نسوز وجود دارد و برعکس استفاده بیش از اندازه از انکرها موجب فضای کم در بین انکرها شده و موجب پرنشدن فضای بین آنها می شود. انکرها در دو نوع فلزی و سرامیکی تولید می شوند.

شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید!
در حال ثبت‌نام...