قطعات دیرگداز

قطعات دیرگداز در واقع همان محصولات شکلدار دیرگداز (نسوز) هستند. روش فرمدهی قطعات دیرگداز (نسوز) متنوع بوده و شامل روشهای ریخته گری، اکسترود، پرس هستند. از نظر تنوع شکل و اندازه نیز دامنه بسیارگسترده ای دارند به طوریکه قطعاتی با وزن کمتر از یک کیلوگرم تا چند تن و با اشکال بسیار متفاوت را شامل می شوند.

You have been successfully subscribed to our newsletter
Subscribing...