آجرهای سیلیسی

آجرهای سیلیسی

  آجرهای سیلیسی

آجرهای سیلیسی حداقل دارای 93 درصد وزنی سیلیس هستند که مقدار آن معمولا بین 95 تا 97 درصد وزنی است.  بر اساس استاندارد ASTM C416 84، مقادیر زیر برای ترکیب شیمیایی این آجرها داده شده است:

 

شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید!
در حال ثبت‌نام...