آجرهای شاموتی

آجرهای شاموتی

 

آجرهای شاموتی:

آجرهای شاموتی عمدتا شامل اکسیدهایی نظیر SiO2 و Al2O3 هستند. مقدار SiO2  بین 50 درصد تا 80 درصد  و مقدار Al2O3 بین 10 تا 45 درصد متعیر است. این آجرها بر اساس مقدارAl2O3  مطابق جدول زیر دسته بندی می شوند. همچنین بر اساس روش فرمدهی و محدوده ویژگیها میتوان آنها را تقسیم بندی کرد.

 

شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید!
در حال ثبت‌نام...